حق جزء مؤلف عدالت.

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 77-100

10.22034/law.2021.525140.1048

محمد راسخ


پیش فروش ساختمان به مثابه بیع مال معین اعتباری

دوره 5، شماره 14، خرداد 1401، صفحه 78-104

10.22034/law.2022.535786.1101

اردشیر داسمه؛ حسین داودی بیرق؛ سحر کریمی


مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 81-100

محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان


تحلیل و بررسی تحولات ارزش اثباتی سوگند در قوانین جزایی ایران

دوره 4، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 88-109

10.22034/law.2022.528964.1069

عادل ساریخانی؛ رقیه ماستر ی فراهانی


ادبیات و حقوق در پرتو مطالعات میان‌رشته‌ای

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 92-108

امین جعفری؛ علی مولابیگی


مأخذ‌شناسی متون فقهی، اصولی و قواعد فقه اهل سنت در مبسوط

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 92-102

مسعود انصاری؛ محمد علی طاهری


هاردشیپ در کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا-بررسی تطبیقی تفاسیر جدید

دوره 4، شماره 10، فروردین 1400، صفحه 97-129

10.22034/law.2021.526778.1062

منصور امینی؛ عصمت گلشنی؛ سید مهدی حسینی مدرس


تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 101-119

مجتبی جهانیان؛ یوسف براری چناری


جستاری درباره جنبه‌های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 101-127

10.22034/law.2021.525256.1052

مجید قربانی لاچوانی؛ جمشید قربانی لاچوان؛ زهرا قربانی لاچوان


نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 دیوانعالی کشور

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 109-125

امیر خناری نژاد؛ عبدالوحید صباغی


مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم

دوره 3، شماره 9، دی 1399، صفحه 109-149

10.22034/law.2021.523717.1042

عادل ساریجانی؛ رقیه ماستر ی فراهانی


اشباه و نظایر ایرادات آیین دادرسی در فقه امامیه

دوره 4، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 113-142

10.22034/law.2021.531700.1082

حسن محسنی؛ هادی ملک تبار فیروزجائی


ماهیت و آثار عقد مرکّب از منظر استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 117-134

رضا زالی؛ زهرا اسدی نیا