لیست کلی داوران

عنوان نام نام خانوادگی تحصیلات رشته تخصصی سمت / سازمان
آقای محمد حسن احمدپور دکتری مدیریت و حقوق بین الملل معاون امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی 
خانم بهشید ارفع نیا دکتری حقوق بین الملل خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه
آقای امامی اسدالله دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
آقای ربیعا اسکینی دکتری حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
آقای علی اسلامی پناه دکتری  حقوق خصوصی   استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  تهران
آقای مصطفی السان دکتری  حقوق خصوصی   دانشیار دانشکده حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
آقای محمدمهدی الشریف دکتری  حقوق خصوصی  عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان و وکیل پایه یک دادگستری
آقای نجاد علی الماسی دکتری  حقوق خصوصی  استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای مسعود امانی دکتری  حقوق خصوصی  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
آقای جلیل امیدی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران
آقای محمد رضا امیر محمدی دکتری  حقوق خصوصی  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آقای سیدمحمد آذین دکتری  حقوق خصوصی  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای محمد آشوری دکتر ی حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آقای حسن بادینی دکتر ی حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
آقای علیرضا باریکلو دکتری حقوق خصوصی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
آقای محسن برهانی دکتری  حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای تهمورث بشیریه دکتری  حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای رسول بهرامپوری دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
آقای حمید بهرامی احمدی دکتری حقوق خصوصی و اسلامی  عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق دانشگاه ولی عصر رفسنجان
آقای محمد باقر پارساپور دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدرضا پاسبان دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای حبیب الله پورصادقی دکتری حقوق خصوصی  سرپرست امور دعاوی و قراردادها
آقای عبدالعلی توجهی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
آقای  محمدسجاد توسلی کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل وکیل پایه یک دادگستری
آقای فیض الله جعفری دکتری حقوق تجارت بین الملل  عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا 
آقای حسن جعفری تبار دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای رسول جعفریان حوزوی فقه و اصول و تاریخ استاد دانشگاه تهران
آقای محمدهادی جواهرکلام دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای  بهنام حبیبی درگاه دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج
آقای مجید حسین زاده دکتری حقوق مالکیت فکری دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای علی عباس حیاتی دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی
آقای سید قاسم خادم رضوی دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
آقای  احد خاکپور دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آقای سید مهدی دادمرزی دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه قم
خانم عباسعلی دارویی دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت مدیره دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
خانم هما داودی گرمارودی دکتری حقوق جزا و جرمشناسی  مشاور معاون حقوقی در امر اصلاح و توسعه نظام حقوقی از منظر حقوق کیفری 
آقای محمد درویش زاده کاخکی حوزوی حقوق خصوصی و فقه رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران - قاضی پیشین دیوان عالی کشور
آقای محمد راسخ دکتری حقوق و فلسفه استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای هادی رستمی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
آقای مهدی رشوند دکتری حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
آقای احمد رفیعی دکتری حقوق عمومی مدیر کل اداره حقوقی قوه قضائیه
آقای ستار زرکلام دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
آقای محمد حسین ساکت کارشناسی ارشد  حقوق و اسلامشناسی مستشار پیشین دیوان عالی کشور و عضو هیات رئیسه هیات امناءانجمن حقوق شناسی
آقای محمدجواد شریعت باقری دکتری   حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
آقای صادق شریعتی نسب دکتری حقوق خانواده پژوهشگر پژوهشگاه رویان؛ گروه حقوق و اخلاق پزشکی
آقای  رضا شکوهی زاده دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
آقای عباس شیری ورنامخواستی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق جزا دانشگاه تهران
آقای محسن صادقی دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای امیر صادقی نشاط دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و  علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای سیدحسین صفایی دکتری حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سردبیر فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی
آقای محسن صفری دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم اسیاسی دانشگاه تهران
آقای محمدرضا ضیایی بیگدلی دکتری حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
آقای جواد طهماسبی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
آقای محمد عابدی حوزوی حقوق خصوصی و فقه مدیر گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
آقای محمود عباسی دکتری حقوق پزشکی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
آقای ابراهیم عبدی پور فرد دکتری حقوق خصوصی عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی دانشگاه دولتی قم
آقای محمود عرفانی دکتری حقوق خصوصی  عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آقای حسن علیپور دکتری حقوق خصوصی قائم مقام معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
آقای محسن علیجانی دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آقای  حمیدرضا علیخانی دکتری حقوق بین الملل استاد مدعو دانشگاه آزاد  واحد علوم تحقیقات
آقای محمد عیسایی تفرشی دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
آقای غلام نبی فیضی چکاپ دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای سید مرتضی قاسم‌زاده دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
آقای عباس قاسمی حامد دکتری حقوق استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای مجید قربانی لاچوانی دکتری حقوق خصوصی استادیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
آقای جواد کاشانی دکتری حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای کوروش کاویانی دکتری حقوق خصوصی دانشیار  حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای عباس کریمی دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
آقای علی اکبر گرجی ازندریانی دکتری حقوق عمومی دانشیار حقوق عمومی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای حسن محسنی دکتری آیین دادرسی مدنی گروه حقوق خصوصی و اسلامی - دانشکده حقوق و علوم سیاسی - دانشگاه تهران
آقای سیدمصطفی محقق داماد دکتری حقوق بین الملل عمومى استاد دانشگاه  شهید بهشتی
آقای علیرضا مسعودی دکتری حقوق تجارت عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی - ,واحد تهران شمال
خانم نسرین مصفا دکتری علوم سیاسی رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
خانم فهیمه ملک زاده دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال 
آقای  محمد مولودی دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ابوعلی سینای همدان 
آقای علی مهاجری دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
آقای حسین مهرپور محمدآبادی دکتری حقوق خصوصی استاد دانشگاه شهید بهشتی
آقای حسنعلی مؤذن زادگان دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشکده حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای سید منصور میر سعیدی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
خانم سپیده میر مجیدی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
آقای سید حسن میرحسینی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی مشاور وزیر و دبیر شورای سیاستگذاری و هماهنگی حقوق مالکیت معنوی
آقای عباس میرشکاری دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای حسین میرمحمد صادقی دکتری حقوق قراردادها رییس موسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی ایران
آقای رحیم نوبهار دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای سید فاضل نوری دکتری حقوق حزا و جرم شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران
آقای مهدی هداوند دکتری حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی