لیست کلی داوران

عنوان نام نام خانوادگی تحصیلات گرایش سمت / سازمان
آقای محمد حسن احمد پور دکتری مدیریت و حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و معاون امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی 
آقای رسول  احمد زاده دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی مدرس دانشگاه تربیت مدرس 
آقای منصور  احمد نژاد دکتری حقوق بین الملل  استادیار دانشگاه صنعت نفت
آقای محمدعلی اردبیلی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
خانم بهشید ارفع نیا دکتری حقوق بین الملل خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه
آقای ربیعا اسکینی دکتری حقوق خصوصی استاد پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای
آقای علی اسلامی پناه دکتری  حقوق خصوصی   استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه  تهران
آقای  فیروز اصلانی دکتری حقوق عمومی دانشیاردانشکده حقوق دانشگاه تهران
آقای مصطفی السان دکتری  حقوق خصوصی   دانشیار دانشکده حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
آقای محمدمهدی الشریف دکتری  حقوق خصوصی  عضو هیأت علمی دانشگاه اصفهان و وکیل پایه یک دادگستری
آقای نجاد علی الماسی دکتری  حقوق خصوصی  استاد گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای اسدالله امامی دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
آقای مسعود امانی دکتری  حقوق خصوصی  استادیار دانشکده حقوق دانشگاه امام صادق (ع)
آقای جلیل امیدی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران
آقای محمد رضا امیر محمدی دکتری  حقوق خصوصی  عضو هیأت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان
آقای علی انصاری دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
آقای سیدمحمد آذین دکتری  حقوق خصوصی  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای محمد آشوری دکتر ی حقوق جزا و جرم شناسی استاد گروه حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
آقای محمدعلی بابایی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی
آقای حسن بادینی دکتر ی حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
آقای علیرضا باریکلو دکتری حقوق خصوصی استاد پردیس فارابی دانشگاه تهران
آقای تهمورث بشیریه دکتری  حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای رسول بهرامپوری دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
آقای حمید بهرامی احمدی دکتری حقوق خصوصی و اسلامی  عضو هیات علمی گروه معارف اسلامی و حقوق دانشگاه ولی عصر رفسنجان
آقای   حمیدرضا بهروزی زاد حوزوی حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی مازیار
آقای محمد باقر پارساپور دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
آقای محمدرضا پاسبان دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای  امیرهوشنگ پوربابایی دکتری   وکیل پایه یک دادگستری
آقای حبیب الله پورصادقی دکتری حقوق خصوصی  سرپرست امور دعاوی و قراردادها
آقای عباس تدین دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
آقای عبدالعلی توجهی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس دانشکده علوم انسانی و عضو شورای سیاست گذاری دانشیار دانشگاه شاهد
آقای  محمدسجاد توسلی دکتری حقوق تجاری اقتصادی بین الملل وکیل پایه یک دادگستری
آقای امید توکلی کیا  کارشناسی ارشد  معارف اسلامی و حقوق خصوصی  پژوهشگر پژوهشکده حقوق و قانون ایران
آقای مجتبی جانی پور دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه گیلان
آقای  محمدجواد جاوید دکتری حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای فیض الله جعفری دکتری حقوق تجارت بین الملل  عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا 
آقای فریدون جعفری دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی گروه حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه بوعلی سینا
آقای حسن جعفری تبار دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای رسول جعفریان حوزوی فقه و اصول و تاریخ استاد دانشگاه تهران
آقای محمدهادی جواهرکلام دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای  حسین جواهری کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری
آقای  محمدجعفر حبیب زاده دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس
آقای مجید حسین زاده دکتری حقوق مالکیت فکری دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای علی عباس حیاتی دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی
آقای رضا خودکار دکتری حقوق خصوصی استادیار  دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
آقای سید مهدی دادمرزی دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه قم
آقای  مهراب داراب پور دکتری حقوق تجارت بین الملل  استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای عباسعلی دارویی دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت مدیره دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
آقای حمید رضا  دانش ناری دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی مدرس دانشکده حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی 
خانم هما داودی  دکتری حقوق جزا و جرمشناسی  مشاور معاون حقوقی در امر اصلاح و توسعه نظام حقوقی از منظر حقوق کیفری 
آقای حسین داودی بیرق دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه خوارزمی
آقای محمد داودی گرمارودی حوزوی حقوق خصوصی و فقه رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران - قاضی پیشین دیوان عالی کشور
آقای محمد درویش زاده کاخکی حوزوی حقوق خصوصی و فقه رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران - قاضی پیشین دیوان عالی کشور
آقای عبدالرسول دیانی دکتری حقوق خصوصی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری
آقای محمد راسخ دکتری حقوق و فلسفه استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای عبدالله  رجبی دکتری حقوق خصوصی  استاد یار دانشگاه تهران ( پردیس فارابی) 
آقای حامد رحمانیان دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی قاضی دادگستری 
آقای  حبیب الله رحیمی دکتری حقوق خصوصی دانشیارگروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای هادی رستمی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
آقای ولی رستمی دکتری حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران
آقای مهدی رشوند دکتری حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
آقای احمد رفیعی دکتری حقوق عمومی مدیر کل اداره حقوقی قوه قضائیه
آقای محمد روشن دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
آقای ابراهیم رهبری دکتری حقوق مالکیت فکری عضو هیآت علمی دانشگاه شهید بهشتی
آقای ستار زرکلام دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشگاه شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
آقای سیدقاسم زمانی دکتری حقوق عمومی و بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای علی ساعتچی دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی  دانشگاه فردوسی مشهد
آقای محمد حسین ساکت کارشناسی ارشد  حقوق و اسلامشناسی مستشار پیشین دیوان عالی کشور و عضو هیات رئیسه هیات امناءانجمن حقوق شناسی
آقای مهدی سخنور دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
خانم  زهرا شاکری دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه تهران
آقای ابوالحسن شاکری دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد تمام و عضو هیات علمی گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه مازندران
آقای محمدجواد شریعت باقری دکتری   حقوق بین الملل استادیار گروه حقوق بین الملل دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز
آقای صادق شریعتی نسب دکتری حقوق خانواده پژوهشگر پژوهشگاه رویان؛ گروه حقوق و اخلاق پزشکی
آقای  رضا شکوهی زاده دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
آقای عباس شیخ الاسلامی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی رئیس کمیسیون کارآموزی کانون وکلای دادگستری خراسان رضو ی
آقای محسن صادقی دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای محمود صادقی دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
آقای امیر صادقی نشاط دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق و  علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای سعید صالح احمدی کارشناس ارشد  حقوق خصوصی کارشناس ارشد حقوق خصوصی
آقای جواد صالحی دکتری حقوق بین الملل کیفری  دانشیار گروه حقوق دانشگاه پیام نور
آقای سیدحسین صفایی دکتری حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سردبیر فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی
آقای محسن صفری دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم اسیاسی دانشگاه تهران
آقای محمدرضا ضیایی بیگدلی دکتری حقوق بین الملل استاد دانشکده حقوق وعلوم سیاسی، دانشگاه علامه طباطبایی
آقای جواد طهماسبی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
آقای محمد عابدی حوزوی حقوق خصوصی و فقه مدیر گروه حقوق دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد
آقای محمود عباسی دکتری حقوق پزشکی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
آقای بیژن عباسی دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی
آقای صادق  عبدی دکتری حقوق نفت و گاز مدیر دعاوی شرکت دانا انژی
آقای ابراهیم عبدی پور فرد دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه دولتی قم
آقای محمود عرفانی دکتری حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای حسن علیپور دکتری حقوق خصوصی قائم مقام معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
آقای محسن علیجانی دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آقای  حمیدرضا علیخانی دکتری حقوق بین الملل استاد مدعو دانشگاه آزاد  واحد علوم تحقیقات
آقای محمد عیسایی تفرشی دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تربیت مدرس
آقای  مهدی غلامپور دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
آقای علی فتاحی زفرقندی دکتری حقوق عمومی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
آقای حسین فخر بناب دکتری حقوق جزا و جرم شناسی دانشیار دانشگاه تبریز در رشته حقوق جزا و جرم شناسی
آقای غلام نبی فیضی چکاپ دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای عباس قاسمی حامد دکتری حقوق استاد دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای مجید قربانی لاچوانی دکتری حقوق خصوصی استادیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
آقای جواد کاشانی دکتری حقوق بین الملل دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای غلامرضا کامیار دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مدرس دانشگاه
آقای کوروش کاویانی دکتری حقوق خصوصی دانشیار  حقوق خصوصی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای عباس کریمی دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
آقای محسن  کهندانی  دکتری حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری 
آقای اسدالله لطفی دکتری فقه و حقوق دانشیار بازنشسته
خانم رقیه ماستری فراهانی دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق فرو قانون ایران 
آقای همایون مافی دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
آقای حسن محسنی دکتری آیین دادرسی مدنی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای سعید محسنی دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق خصوصی دانشگاه فردوسی مشهد 
آقای سیدمصطفی محقق داماد دکتری حقوق بین الملل عمومى استاد دانشگاه  شهید بهشتی
آقای اصغر  محمودی  دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه پیام نور قم
آقای علیرضا مسعودی دکتری حقوق تجارت عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی - ,واحد تهران شمال
خانم نسرین مصفا دکتری علوم سیاسی رئیس انجمن ایرانی مطالعات سازمان ملل متحد
آقای مصطفی مظفری دکتری حقوق خصوصی عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی و  وکیل پایه یک دادگستری
خانم فهیمه ملک زاده دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آزاد تهران شمال 
آقای ناصرعلی منصوریان دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علّامه طباطبائی
آقای  محمد مولودی دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ابوعلی سینای همدان 
آقای علی اصغر مهابادی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی
آقای علی مهاجری دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
آقای حسین مهرپور محمدآبادی دکتری حقوق خصوصی استاد دانشگاه شهید بهشتی
آقای حسنعلی مؤذن زادگان دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانشیار دانشگاه علامه طباطبایی
خانم سپیده میر مجیدی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
آقای سید حسن میرحسینی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی مشاور وزیر و دبیر شورای سیاستگذاری و هماهنگی حقوق مالکیت معنوی
آقای غلامعلی میرزایی منفرد دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشگاه قم
آقای عباس میرشکاری دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای حسین میرمحمد صادقی دکتری حقوق قراردادها رییس موسسه آموزشی، پژوهشی و دانشگاه علمی کاربردی اتاق بازرگانی ایران
آقای حسین ناظریان دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان
آقای جعفر نظام الملکی دکتری حقوق خصوصی مدرس و استادیار دانشگاه  شاهد و وکیل پایه یک دادگستری
آقای رحیم نوبهار دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای سیدفاضل نوری دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران
آقای محمدرضا ویژه دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای مهدی هداوند دکتری حقوق عمومی استادیار دانشکده حقوق عمومی و بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی
آقای علیرضا یزدانیان دکتری حقوق خصوصی دانشیار گروه حقوق دانشکده علوم اداری و اقتصاد دانشگاه اصفهان