اعضای هیات تحریریه

سردبیر

سید حسین صفایی

حقوق خصوصی استاد تمام دانکشده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

shsafaeiut.ac.ir

مدیر مسئول

محمد درویش زاده

حقوق خصوصی رئیس مرکز پژوهشی دانشنامه های حقوقی علامه

darvishzadehlawpedia.ir

اعضای هیات تحریریه

محمد آشوری

حقوق جزا استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

m-ashourisrbiau-ac.ir

گودرز افتخار جهرمی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

g_eftekharsbu.ac.ir

محمد جواد جاوید

حقوق عمومی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

jjavidut.ac.ir

محمد جعفر حبیب زاده

حقوق جزا استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس

habibzammodares.ac.ir

سعید حبیبا

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

habibaut.ac.ir

محمد راسخ

حقوق عمومی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

m_rasekhsbu.ac.ir

حبیب‌اله رحیمی

حقوق خصوصی دانشیار دانشکده حقوق وعلوم سیاسی علامه طباطبائی

rahimiatu.ac.ir

محمد جواد شریعت باقری

حقوق بین‌الملل استادیار و رئیس پیشین دانشگاه علوم قضائی

shariat.bagheriyahoo.com

عباس کریمی

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

abkarimiut.ac.ir

حمید گوینده

حقوق جزا مدیرکل سابق حقوقی اسناد و امور مترجمین قوه قضائیه

hegafo3yahoo.com

محسن محبی

حقوق بین‌الملل استادیار دانشکده حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات

sd.mohebigmail.com

سید مصطفی محقق داماد

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

mdamadme.com

حسین مهرپور

حقوق خصوصی استاد تمام دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی

h-mehrpoursbu.ac.ir

مدیر داخلی

محمد هادی جواهرکلام

حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسیاسی دانشگاه علامه

dr.javaherkalamyahoo.com