لیست داوران سال 1399

عنوان نام نام خانوادگی سال تحصیلات حقوق جزا و جرم‌شناسی سمت / سازمان
آقای محمد حسن احمد پور 1399 دکتری مدیریت و حقوق بین الملل استادیار دانشگاه آزاد اسلامی و معاون امور بین الملل سازمان تامین اجتماعی 
آقای رسول  احمد زاده 1399 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی مدرس دانشگاه تربیت مدرس 
آقای منصور  احمد نژاد 1399 دکتری حقوق بین الملل  استادیار دانشگاه صنعت نفت
آقای مصطفی السان 1399 دکتری  حقوق خصوصی   دانشیار دانشکده حقوق و وکیل پایه یک دادگستری
آقای اسدالله امامی 1399 دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت علمی دانشگاه تهران
آقای جلیل امیدی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استاد دانشکده الهیات و معارف دانشگاه تهران
آقای سیدمحمد آذین 1399 دکتری  حقوق خصوصی  دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای حسن بادینی 1399 دکتر ی حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی 
آقای تهمورث بشیریه 1399 دکتری  حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای رسول بهرامپوری 1399 دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری
آقای محمد باقر پارساپور 1399 دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه تربیت مدرس
آقای  امیرهوشنگ پوربابایی 1399 دکتری   وکیل پایه یک دادگستری
آقای حبیب الله پورصادقی 1399 دکتری حقوق خصوصی  سرپرست امور دعاوی و قراردادها
آقای  محمدسجاد توسلی 1399 کارشناسی ارشد حقوق تجاری اقتصادی بین الملل وکیل پایه یک دادگستری
آقای  محمدجواد جاوید 1399 دکتری حقوق عمومی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای فیض الله جعفری 1399 دکتری حقوق تجارت بین الملل  عضو هیئت علمی دانشگاه بوعلی سینا 
آقای محمدهادی جواهرکلام 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای  حسین جواهری 1399 کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی وکیل پایه یک دادگستری
آقای  محمدجعفر حبیب زاده 1399 دکتری حقوق کیفری وجرم شناسی استاد دانشگاه تربیت مدرس
آقای مجید حسین زاده 1399 دکتری حقوق مالکیت فکری دکتری حقوق خصوصی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای علی عباس حیاتی 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق دانشگاه رازی
آقای عباسعلی دارویی 1399 دکتری حقوق خصوصی عضو هیأت مدیره دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
آقای حمید رضا  دانش ناری 1399 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی مدرس دانشکده حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شهید بهشتی 
آقای محمد درویش زاده کاخکی 1399 حوزوی حقوق خصوصی و فقه رئیس پژوهشکده حقوق و قانون ایران - قاضی پیشین دیوان عالی کشور
آقای عبدالله  رجبی 1399 دکتری حقوق خصوصی  استاد یار دانشگاه تهران ( پردیس فارابی) 
آقای  حبیب الله رحیمی 1399 دکتری حقوق خصوصی دانشیارگروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای هادی رستمی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه بوعلی سینا
آقای مهدی رشوند 1399 دکتری حقوق خصوصی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم قضائی و خدمات اداری
آقای سیدقاسم زمانی 1399 دکتری حقوق عمومی و بین الملل استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای محمد حسین ساکت 1399 کارشناسی ارشد  حقوق و اسلامشناسی مستشار پیشین دیوان عالی کشور و عضو هیات رئیسه هیات امناءانجمن حقوق شناسی
آقای صادق شریعتی نسب 1399 دکتری حقوق خانواده پژوهشگر پژوهشگاه رویان؛ گروه حقوق و اخلاق پزشکی
آقای  رضا شکوهی زاده 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 
آقای محسن صادقی 1399 دکتری حقوق خصوصی  دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای سیدحسین صفایی 1399 دکتری حقوق خصوصی استاد دانشکده حقوق دانشگاه تهران و سردبیر فصلنامه علمی دانشنامه های حقوقی
آقای جواد طهماسبی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی  استادیار گروه حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی تهران شمال
آقای محمود عباسی 1399 دکتری حقوق پزشکی دانشیار دانشگاه شهید بهشتی
آقای حسن علیپور 1399 دکتری حقوق خصوصی قائم مقام معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی
آقای محسن علیجانی 1399 دکتری حقوق خصوصی وکیل پایه یک دادگستری و مشاور حقوقی
آقای  حمیدرضا علیخانی 1399 دکتری حقوق بین الملل استاد مدعو دانشگاه آزاد  واحد علوم تحقیقات
آقای  مهدی غلامپور 1399 دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی دانش آموخته دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی دانشگاه تربیت مدرس
آقای غلام نبی فیضی چکاپ 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی
آقای مجید قربانی لاچوانی 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار و مدیر گروه حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد زنجان
آقای عباس کریمی 1399 دکتری حقوق خصوصی استاد گروه حقوق خصوصی دانشگاه تهران
آقای محسن  کهندانی  1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی قاضی دادگستری 
خانم رقیه ماستری فراهانی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق فرو قانون ایران 
آقای همایون مافی 1399 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
آقای حسن محسنی 1399 دکتری آیین دادرسی مدنی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای سیدمصطفی محقق داماد 1399 دکتری حقوق بین الملل عمومى استاد دانشگاه  شهید بهشتی
آقای اصغر  محمودی  1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار دانشگاه پیام نور قم
آقای علیرضا مسعودی 1399 دکتری حقوق تجارت عضو هیات علمی گروه حقوق خصوصی - دانشگاه آزاد اسلامی - ,واحد تهران شمال
آقای ناصرعلی منصوریان 1399 دکتری حقوق عمومی دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علّامه طباطبائی
آقای  محمد مولودی 1399 دکتری حقوق خصوصی دانشیار دانشگاه ابوعلی سینای همدان 
آقای علی اصغر مهابادی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیأت علمی دانشگاه علوم انتظامی
خانم سپیده میر مجیدی 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی استادیار پژوهشگاه علوم انسانی
آقای عباس میرشکاری 1399 دکتری حقوق خصوصی استادیار گروه حقوق خصوصی و اسلامی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران
آقای حسین ناظریان 1399 دکتری حقوق جزا و جرم‌شناسی استاد موسسه آموزش عالی آزاد مهرپویان
آقای سید فاضل نوری 1399 دکتری حقوق جزا و جرم شناسی عضو هیات امنای پژوهشکده حقوق و قانون ایران