لیست داوران سال 1401

عنوان نام نام خانوادگی سال تحصیلات گرایش سمت / سازمان
آقای ولی  رستمی 1401 دکتری حقوق عمومی استاد دانشگاه تهران
آقای صادق  عبدی 1401 دکتری حقوق نفت و گاز مدیر دعاوی شرکت دانا انژی
آقای علی فتاحی زفرقندی 1401 دکتری حقوق عمومی دکتری حقوق عمومی دانشگاه تهران
آقای  مهراب داراب پور 1401 دکتری حقوق تجارت بین الملل  استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی
آقای  فیروز اصلانی 1401 دکتری حقوق عمومی دانشیاردانشکده حقوق دانشگاه تهران
خانم  مریم السادات محقق 1401 دکتری فقه و حقوق استادیار دانشگاه امام صادق ع پردیس خواهران