بهره‌مندی محکومان از حق آموزش؛ راهبرد پیشگیری از تکرار جرم

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه آموزشی حقوق جزا و جرم شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

2 دانش آموخته دکتری تخصصی حقوق جزا و جرم‌ شناسی، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، مراغه، ایران

10.22034/law.2022.556867.1180

چکیده

انسان در هر مکان و زمان و بدون هرگونه تبعیض به‌صورت برابر مستحق بهره‌مندی از حقوق بشری خود به‌مثابه حقوق ذاتی و انفکاک‌ناپذیر می‌باشد. حقوق بشر انسان را تنها به علت خصیصه انسان بودن دارای حقوق و آزادی می‌شناسد که ازجمله این حقوق حق بر آموزش می‌باشد. آموزش امروزه رکن اساسی ترقی و پیشرفت جوامع بشری قلمداد می‌گردد و به‌عنوان یکی از حقوق بنیادین هر فرد در جامعه است خواه آن فرد بزهکار بوده یا غیر بزهکار باشد. هدف از پژوهش بررسی مبانی و همچنین خاستگاه و تحولات بهره‌مندی محکومان از حق آموزش و تأثیر آن در پیشگیری از تکرار جرم است. پژوهش حاضر با استفاده از اسناد و منابع کتابخانه‌ای و به روش توصیفی و تحلیلی نگارش یافته است. یافته‌ها و نتایج پژوهش حاکی از این است که برخورداری از حق بر آموزش در جهت اصلاح و تربیت محکومان امری اساسی و حیاتی برای اصلاح و تربیت بزهکاران است. بر مبنای نظریات جرم‌شناختی بزهکاران در فرایند جامعه‌پذیری و بازسازگاری اجتماعی که از طریق آموزش به آنان منتقل می‌شود می‌آموزند که در جامعه چگونه رفتار نماید و هنجارها و ارزش‌های اجتماعی را محترم بشمارد و از سویی نیز از تکرار جرم در جامعه پیشگیری می‌شود.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Convicts Enjoy the Right to Education; Crime Prevention Strategy

نویسندگان [English]

  • Jamal Beigi 1
  • Mehrdad Teymouri 2
1 Associate Professor, Department of Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran
2 Graduated with a PhD in Criminal Law and Criminology, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.
چکیده [English]

Man is equally entitled to the enjoyment of his human rights as an inherent and inalienable right, in all places and at all times and without any discrimination. Human rights recognize human beings only because of their human nature and have rights and freedoms, including the right to education. Education today is considered an essential element of the progress and development of human societies and is one of the fundamental rights of every individual in society, whether that person is a criminal or a non-criminal. The purpose of this study is to investigate the principles as well as the origin and developments of convicts' enjoyment of the right to education and its effect on preventing recidivism. The present research has been written using library documents and resources in a descriptive and analytical method. Findings and results of the study indicate that the right to education for the correction and training of convicts is essential and vital for the correction and training of offenders. Based on criminological theories, criminals in the process of socialization and social adjustment that is transmitted to them through education are taught how to behave in society and respect social norms and values, and on the other hand, the recurrence of crime in society is prevented.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Prison
  • The Right to Education
  • Education of Convicts
  • Prevention of Recidivism