تعداد مقالات: 160

2. از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله)

دوره 3، شماره 8، مهر 1399، صفحه 7-14

10.22034/law.2020.243196

سیدحسین صفایی؛ محمد درویش زاده


3. ضرورت سازماندهی چالش‌های حقوقی در پساکرونا (سرمقاله)

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 7-9

10.22034/law.2020.243197

سیدحسین صفایی؛ محمد درویش زاده


6. تأملاتی پیرامون فرض حکمت قانون‌گذار (سرمقاله)

دوره 4، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 7-14

10.22034/law.2021.246127

سید حسین صفائی؛ محمدجواد شریعت باقری


9. یادداشت دبیر علمی

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


10. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


11. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


12. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 9-9

سیدحسین صفایی


13. یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 9-9

سید حسین صفائی


15. مکتب تاریخی حقوق

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 11-20

علی اسلامی پناه


17. آثار حقوقی تغییر جنسیت افراد دوجنسی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 11-31

اسداله امامی


19. مفهوم مسئولیت مدنی

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 11-29

10.22034/law.2021.525159.1050

ایرج بابایی


25. بررسی فقهی حقوقی خشونت در مواجهه با زنان ناشزه

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 21-42

محمد رسایی؛ سید محمدرضا امام