کلیدواژه‌ها = آیات الاحکام
تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 208-235

محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی