کلیدواژه‌ها = حقوق تجارت
ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 235-245

امیر صادقی نشاط