نویسنده = مجتبی جهانیان
مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 81-100

محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان


تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 101-119

مجتبی جهانیان؛ یوسف براری چناری