نویسنده = سید حسین صفائی
تأملاتی پیرامون فرض حکمت قانون‌گذار (سرمقاله)

دوره 4، شماره 11، شهریور 1400، صفحه 7-14

10.22034/law.2021.246127

سید حسین صفائی؛ محمدجواد شریعت باقری


یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 9-9

10.22034/law.2019.239855

سید حسین صفائی


یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 9-9

10.22034/law.2019.239663

سیدحسین صفایی


یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 9-9

10.22034/law.2019.239612

سیدحسین صفایی


یادداشت دبیر علمی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 9-9

10.22034/law.2019.239551

سیدحسین صفایی


یادداشت دبیر علمی

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 9-9

10.22034/law.2018.239509

سیدحسین صفایی