نویسنده = محمدمهدی انجم شعاع
احیای معامله معارض با سند عادی

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 67-84

محمدمهدی انجم شعاع