کلیدواژه‌ها = تعهد کفیل
ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 398-413

10.22034/law.2019.239655

خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری