کلیدواژه‌ها = تقنین
سکوت قانون و روش شکست آن

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 49-63

10.22034/law.2019.239554

محمدرضا بندرچی


تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 333-347

10.22034/law.2019.239601

علیرضا مظلوم رهنی؛ شهرام عابدینی