کلیدواژه‌ها = ادله اثبات دعوی
اثبات و یأس از اثبات

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 231-266

10.22034/law.2019.239604

مژگان موفقی