کلیدواژه‌ها = تفسیر عصری
تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 208-235

10.22034/law.2019.239620

محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی