کلیدواژه‌ها = ادغام بانک‌ها
جستاری درباره جنبه‌های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 101-127

10.22034/law.2021.525256.1052

مجید قربانی لاچوانی؛ جمشید قربانی لاچوان؛ زهرا قربانی لاچوان