نویسنده = ���������������� ��������
شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 417-438

10.22034/law.2019.239851

خسرو شیرزادی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ حمید داودپور