نویسنده = ������������ ������
جهادگر ترمینولوژی نگاری

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 173-193

10.22034/law.2019.239837

سید احمد حبیب‌نژاد؛ علی امینی