نویسنده = احمد بیگی حبیب آبادی
آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 60-32

10.22034/law.2019.239617

احمد بیگی حبیب آبادی؛ مریم بیگی حبیب آبادی