نویسنده = علیرضا مظلوم رهنی
شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 417-438

10.22034/law.2019.239851

خسرو شیرزادی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ حمید داودپور


تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 333-347

10.22034/law.2019.239601

علیرضا مظلوم رهنی؛ شهرام عابدینی