دوره و شماره: دوره 4، شماره 12، پاییز 1400، صفحه 1-185