دوره و شماره: دوره 4، شماره 11، تابستان 1400، صفحه 1-222