دوره و شماره: دوره 3، شماره 8، پاییز 1399، صفحه 1-247