دوره و شماره: دوره 3، شماره 6، بهار 1399، صفحه 1-196