دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 1-455 
4. ماهیت مهایات با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

صفحه 58-70

محسن افتخاری؛ معصومه وزیری هامانه (یگانه)


9. جهادگر ترمینولوژی نگاری

صفحه 173-193

سید احمد حبیب‌نژاد؛ علی امینی