دوره و شماره: دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 1-455 
جهادگر ترمینولوژی نگاری

صفحه 173-193

سید احمد حبیب‌نژاد؛ علی امینی