دوره و شماره: دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 1-495 
آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

صفحه 60-32

احمد بیگی حبیب آبادی؛ مریم بیگی حبیب آبادی


مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

صفحه 81-100

محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان