دوره و شماره: دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 1-424 
16. تسامح حقوقی در اندیشه استاد جعفری لنگرودی

صفحه 333-347

علیرضا مظلوم رهنی؛ شهرام عابدینی