دوره و شماره: دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 1-428 
تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

صفحه 312-338

عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری؛ شهرزاد حدادی