نمایه نویسندگان

آ

 • آبین، علیرضا نقدی بر ماده 1216 قانون مدنی و پیشنهاد نظریه مسئولیت منصفانه در مورد صغار و مجانین (مطالعه تطبیقی) [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 15-53]

ب

 • بابایی، ایرج مفهوم مسئولیت مدنی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 11-29]
 • بهرامپوری، رسول تأثیر قواعد انتظامی در تعیین حقوق قابل اعمال بر روابط موجود در اعتبار اسنادی [دوره 3، شماره 7، 1399، صفحه 7-34]

ت

 • توکلی کیا، امید آیین دادرسی هیات حل اختلاف ثبت احوال [دوره 3، شماره 7، 1399، صفحه 36-72]
 • توکلی کیا، امید واکاوی دیدگاه‌های خاص علامه کاشف‌الغطاء در احوال شخصیه با رویکرد تطبیقی اقلیت‌های دینی ایرانی [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 12-45]

ج

 • جنیدی، لعیا تخصیص ریسک در قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 93-118]
 • جواهرکلام، محمدهادی مبانی و اصول جبران خسارت بدنی در حوادث هسته‌ای؛ با مطالعه تطبیقی در حقوق فرانسه و کنوانسیون‌های بین‌المللی [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 30-75]
 • جواهرکلام، محمدهادی معیار ارزیابی «خسارت‌های‌ بدنی»: نظام ارزیابیِ مقطوع یا موردی؛ مطالعه تطبیقی در حقوق اسلام، ایران، فرانسه و انگلستان [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 54-92]

خ

 • خدابخشی، عبداله داوری در آثار استاد جعفری لنگرودی [دوره 3، شماره 7، 1399، صفحه 74-94]
 • خودکار، رضا اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 3، شماره 7، 1399، صفحه 95-126]

د

 • دارابی، اکرم تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 150-177]
 • دانش شهرکی، محمدرضا اضطراب معرفتی به‌مثابه اصل بنیادین زندگی ‌اجتماعی [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 74-107]
 • درویش زاده، محمد از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله) [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 7-14]
 • درویش زاده، محمد ضرورت سازماندهی چالش‌های حقوقی در پساکرونا (سرمقاله) [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 7-9]
 • درویش زاده، محمد ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی (سرمقاله) [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 7-11]

ر

 • راسخ، محمد حق جزء مؤلف عدالت. [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 77-100]
 • رحمتی، پرویز اشتباه یک‌طرفه و بررسی کارآیی آن در حقوق ایران و انگلیس [دوره 3، شماره 7، 1399، صفحه 95-126]
 • رضوی فرد، بهزاد تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر [دوره 3، شماره 7، 1399، صفحه 157-187]
 • ریاحی، نوربخش سازمان ثبت اسناد و املاک و رابطه آن با استقلال قوه قضاییه [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 178-210]

س

 • ساریجانی، عادل مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 109-149]
 • سلطانیان نژاد، احسان تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 150-177]

ش

 • شمسی، جواد نقش اصل عموم در تفسیر قراردادها [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 46-73]

ص

 • صفائی، سیدحسین ترک فعل‌های خسارت بار در ابتکار قانون و مقررات‌نویسی (سرمقاله) [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 7-11]
 • صفایی، سیدحسین از شاخه‌های قدیم تا شاخه‌های عظیم در دانش حقوق (سرمقاله) [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 7-14]
 • صفایی، سیدحسین ضرورت سازماندهی چالش‌های حقوقی در پساکرونا (سرمقاله) [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 7-9]

ع

 • عسگری، علیرضا تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 150-177]
 • علیجانی، محسن تخصیص ریسک در قرارداد‌های مشارکت عمومی و خصوصی [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 93-118]
 • علیزاده، حمید واکنش کیفری به قتل عمد در تمدن بین النهرین [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 119-144]

ف

ق

 • قربانی لاچوان، جمشید جستاری درباره جنبه‌های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 101-127]
 • قربانی لاچوان، جمشید نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 145-174]
 • قربانی لاچوان، زهرا جستاری درباره جنبه‌های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 101-127]
 • قربانی لاچوان، زهرا نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 145-174]
 • قربانی لاچوانی، مجید جستاری درباره جنبه‌های خاص حقوقی افزایش سرمایه ناشی از ادغام ساده بانک‌ها [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 101-127]
 • قربانی لاچوانی، مجید نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 145-174]

ک

 • کریمی، سیامک مطالعه تطبیقی کاربرد حسن نیت در فرآیند تفسیر موافقت‌نامه‌ها نزد ارکان حل اختلاف سازمان تجارت جهانی [دوره 3، شماره 7، 1399، صفحه 127-156]
 • کریمی، عباس اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 128-153]
 • کشاورز، علی تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 150-177]
 • کهندانی، محسن تضمین‌های حقوق شهروندی متهمان جرایم تروریستی در مرحله تحقیقات؛ مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، انگلستان و مصر [دوره 3، شماره 7، 1399، صفحه 157-187]

م

 • ماستر ی فراهانی، رقیه مقایسه سوگند جزایی با سایر ادله اثبات جرائم [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 109-149]
 • محسنی، حسن شدّت «زیان زیست محیطی» قابل مطالبه در حقوق فرانسه و چالش‌های مفهوم «آلودگی محیط زیست» در حقوق ایران [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 155-183]
 • معنوی عطار، محمد جواد وضعیت حقوقی انتقال اعتبارات اسنادی تجاری و تضمینی؛ مطالعه تطبیقی نظام حقوقی ایران، امریکا و اسناد حقوقی بین‌المللی [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 175-206]
 • منصوریان، ناصرعلی ساز و کار «کشف دلیل» در حقوق تطبیقی و حقوق بین‌الملل [دوره 3، شماره 8، 1399، صفحه 207-230]
 • میرزاِیی منفرد، غلامعلی ارزیابی نقش شرکت‌های کارگزاری در مبارزه با پول‌شویی و ارائه توصیه‌های سیاستی [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 211-244]

ن

 • نصیری، محمد اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه [دوره 3، شماره 6، 1399، صفحه 128-153]

ه

 • هرمزی، محمد ارزیابی نقش شرکت‌های کارگزاری در مبارزه با پول‌شویی و ارائه توصیه‌های سیاستی [دوره 3، شماره 9، 1399، صفحه 211-244]