مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 362-378

محمد عابدی


مزایا و آثار حقوقی الحاق ایران به معاهده برن و پیوست آن مصوب 1971 پاریس

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 364-388

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ مهدی آنی


ماهیت فقهی حقوقی زیان در محیط‌زیست

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 379-397

عزیزاله فهیمی


نگاهی به بازتنظیم اجماع در رسالۀ اجماعیه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 396-412

مصطفی محمدپور مطلق؛ محمد جواد درویش زاده


مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 397-424

حسین هوشمند فیروزآبادی


ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 398-413

خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری


حق معنوی در نظام کپی‌رایت؛ رهیافت نظری

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 402-428

محمدهادی میرشمسی؛ میلاد حامدی


شرط تبانی/ بنائی از منظر فقهی، حقوقی با تاکید بر دیدگاه استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 417-438

خسرو شیرزادی؛ علیرضا مظلوم رهنی؛ حمید داودپور


امارۀ مالکیت

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 448-495

رضا ولویون