جهادگر ترمینولوژی نگاری

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 173-193

سید احمد حبیب‌نژاد؛ علی امینی


سخنی در انواع نظام‌های ثبت اختراع؛ با نگاهی به برخی اصول ثبتی

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 191-213

زهرا شاکری؛ زهرا بهادری جهرمی


وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 191-207

عصمت دانش آرا


تجلی قرآن در مبسوط استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 208-235

محمد درویش‌زاده؛ رقیه فراهانی


رسیدگی به دعاوی حقوقی در دادگاه‌های کیفری

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 214-235

فرشاد رحیمی


مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 230-249

محمد درویش‌زاده


اثبات و یأس از اثبات

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 231-266

مژگان موفقی


ماهیت حقوقی شرکت‌های مدنی و تجاری

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 235-245

امیر صادقی نشاط