بررسی حفظ شئون قضایی در سند بنگلور و مقررات کیفری ایران

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 126-144

وجیهه خیرخواه؛ علیرضا سایبانی


اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 128-153

10.22034/law.2021.521351.1022

عباس کریمی؛ محمد نصیری


تحلیل انتقادی تعریف عقد مرابحه در حقوق بانکی ایران

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 129-144

مهدی جوهری؛ میلاد سلطانی


جنبش ھای قانون اساسی گرایی در اروپای دوره قرون وسطی

دوره 4، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 134-158

10.22034/law.2021.524682.1043

امیررضا محمودی؛ سیده مهشید میری بالاجورشری


کارکرد فرض قانونی در نظام های حقوقی

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 145-165

رضا شکوهی‌زاده


نظارت فراگیر بر بازار پول با خرق حجاب شخصیت حقوقی: محدود یا سلب کردن حقوق سهامدار مؤثر

دوره 3، شماره 8، مهر 1399، صفحه 145-174

10.22034/law.2021.525245.1051

مجید قربانی لاچوانی؛ زهرا قربانی لاچوان؛ جمشید قربانی لاچوان


تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی

دوره 3، شماره 9، دی 1399، صفحه 150-177

10.22034/law.2021.520883.1012

علی کشاورز؛ علیرضا عسگری؛ احسان سلطانیان نژاد؛ اکرم دارابی


استاد جعفری لنگرودی و شعائر الاسلام

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 154-172

احمد باقری؛ محسن مهدیان


تعدیل قرارداد توسط داور

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 157-179

حمیدرضا علومی یزدی


تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی

دوره 4، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 160-195

10.22034/law.2022.543208.1129

عباس میرشکاری؛ سیدمحمدامین حسینی


ایجاد دادگاه تجاری در راستای اصل سرعت در آیین دادرسی

دوره 5، شماره 14، خرداد 1401، صفحه 160-184

10.22034/law.2022.547910.1137

همایون مافی؛ رحمان افشار ونگینی


عدالت به عنوان اصلی مستقل؛ پذیرش یا انکار؟

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 166-186

خدیجه شیروانی؛ علیرضا آبین