کلیدواژه‌ها = خسارت
مسئولیت مدنی سبب مجمل در حقوق مدنی ایران و فقه امامیه

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 81-100

محمود جعفری چالشتری؛ یوسف براری چناری؛ مجتبی جهانیان


نقد و بررسی رای وحدت رویه شماره 747 مورخ 29/10/1394 دیوانعالی کشور

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 109-125

امیر خناری نژاد؛ عبدالوحید صباغی