کلیدواژه‌ها = ضعف تمثیل
مواجهه با ضعف تمثیل در آثار استاد جعفری لنگرودی

دوره 2، شماره 5، دی 1398، صفحه 230-249

محمد درویش‌زاده