کلیدواژه‌ها = تضامن منفی
تعهد تضاممی

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 323-340

احسان شمس