کلیدواژه‌ها = تعهد بدلی (اختیاری)
ماهیت تعهد کفیل؛ تعهدی تخییری یا بدلی؟

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 398-413

خدیجه مظفری؛ عباس میرشکاری