کلیدواژه‌ها = اصل ابقای عقود
مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 362-378

محمد عابدی