کلیدواژه‌ها = موضوع‌شناسی
عدالت به عنوان اصلی مستقل؛ پذیرش یا انکار؟

دوره 2، شماره 2، فروردین 1398، صفحه 166-186

خدیجه شیروانی؛ علیرضا آبین