کلیدواژه‌ها = قیمت‌های مصنوعی
تحلیل حقوقی«دستکاری بازار اوراق بهادار»

دوره 1، شماره 1، دی 1397، صفحه 312-338

عباس قاسمی حامد؛ یوسف براری چناری؛ شهرزاد حدادی