کلیدواژه‌ها = اماکن
آثار تلف عین مستاجره بر اماکن تجاری

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 60-32

احمد بیگی حبیب آبادی؛ مریم بیگی حبیب آبادی