کلیدواژه‌ها = دین
اعتبار خیار طلبکار میت در فقه امامیه و حقوق موضوعه

دوره 3، شماره 6، فروردین 1399، صفحه 128-153

10.22034/law.2021.521351.1022

عباس کریمی؛ محمد نصیری


کالبد‌شناسی مفهوم تعهد

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 269-286

احمد دیلمی