کلیدواژه‌ها = تبدیل تعهد
تاملی بر ماهیت تبدیل تعهد و مقایسه آن با نهادهای مشابه در فقه و حقوق

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 101-119

مجتبی جهانیان؛ یوسف براری چناری