کلیدواژه‌ها = محیط‌زیست
ماهیت فقهی حقوقی زیان در محیط‌زیست

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 379-397

عزیزاله فهیمی