کلیدواژه‌ها = حقوق محیط زیست
مسئولیت مدنی ناشی از خسارات زیست‌محیطی

دوره 2، شماره 3، تیر 1398، صفحه 397-424

حسین هوشمند فیروزآبادی