کلیدواژه‌ها = وثیقه
وثیقه اموال غیر منقول توسط اتباع بیگانه

دوره 2، شماره 4، مهر 1398، صفحه 191-207

عصمت دانش آرا