نویسنده = ������������ ����������������������
تحریم به مثابه قوه قاهره با تأکید بر تحلیل رویه قضایی

دوره 4، شماره 13، اسفند 1400، صفحه 160-195

10.22034/law.2022.543208.1129

عباس میرشکاری؛ سیدمحمدامین حسینی