نویسنده = اکرم دارابی
تعداد مقالات: 1
1. تعارض گواهان در شهادت بر شهادت با تکیه بر بنیادهای فقه اسلامی

دوره 3، شماره 9، زمستان 1399، صفحه 150-177

10.22034/law.2021.520883.1012

علی کشاورز؛ علیرضا عسگری؛ احسان سلطانیان نژاد؛ اکرم دارابی