نویسنده = بابایی، ایرج
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم مسئولیت مدنی

دوره 3، شماره 6، بهار 1399، صفحه 11-29

10.22034/law.2021.525159.1050

ایرج بابایی